Verlof aanvragen

Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien een van de ouders vanwege de specifieke aard van het beroep buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan (een werkgeversverklaring dient te worden ingeleverd). Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Indien uw kind(eren) in aanmerking komen voor extra vakantieverlof, dan geldt dat u het verlof 8 weken van tevoren moet aanvragen bij de directeur.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Dit verlof kan bijvoorbeeld worden verleend

  • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden; voor de duur van de verplichting;
  • voor verhuizing; maximaal één dag;
  • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; één of maximaal twee dagen;
  • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; duur in overleg met de directeur;
  • bij overlijden van bloed- of aanverwanten, in de eerste graad; maximaal vier dagen; in de tweede graad; maximaal twee dagen; in de derde of vierde graad; maximaal één dag;
  • bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12 ½, 25, 40 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: één dag;
  • bij gezinsuitbreiding; één dag;

Religieuze feest- en gedenkdagen

De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult. U moet dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Voorbeelden van religieuze feest- en gedenkdagen, waarvoor verlof kan worden verleend: het Divali- en Holifeest , het Offer- en Suikerfeest, het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhutten, Slot-, Paas- en het Wekenfeest. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.

  • *