De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van De Vreedzame School

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over 'democratisch burgerschap’ het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:

  • Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
  • Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds   en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?
  • Hoe gaan we om met verschil van mening?
  • Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
  • Hoe lossen we conflicten op?
  • Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
  • In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen?
  • Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
  • Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?