Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Veel beslissingen worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). In deze medezeggenschapsraad zitten zowel ouders (oudergeleding) als leerkrachten (personeelsgeleding). De medezeggenschapsraad kent zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Zo kan een medezeggenschapsraad adviseren over het aanstellen van een nieuwe directeur of andere beleidszaken. Voor sommige beslissingen heeft de school de instemming nodig van de medezeggenschapsraad, zoals bij het vaststellen van het schoolplan of de schoolgids. Door actief te zijn in de MR kunnen ouder(s) invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden gehouden in de school of via een online (Teams) vergadering.

Een overzicht van de data van vergaderingen staat op het ouderportaal. Mocht u vragen hebben voor de MR, dan mag u deze mailen naar mr@deommewending.nl.

De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:
Niels Tepper (voorzitter)
Henri Hut (lid)

Personeelsgeleding:
Tineke Kracht (lid)
Sandra Kemkers (lid)