Onderwijs

Op onze kleinschalige dorpsschool zijn alle kinderen welkom. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Deze talenten komen tot ontplooiing door ze een stevige cognitieve basis te bieden in een veilig pedagogisch klimaat. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen werken wij thematisch. Wij blijven het onderwijs optimaliseren met de expertise binnen ons team. De betrokkenheid van ouders is onmisbaar bij de ontwikkeling van het kind, zij zijn ervaringsdeskundigen: zij kennen hun kind het langst en het best. Ouders en leerkrachten blijven de gehele schoolloopbaan van het kind in verbinding met elkaar.

Stevige basis
We bieden onze leerlingen een stevige cognitieve basis. Dit doen we door het bieden van doelgericht groepsdoorbrekend onderwijs. Het onderwijsaanbod stemmen we af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We werken vanuit een rijke leeromgeving en maken in ons onderwijs gebruik van diverse werk- en instructievormen. Daarbij zetten we gevarieerde ondersteunende materialen in, zodat ons onderwijs betekenis krijgt voor onze leerlingen. Daarnaast vinden we eigenaarschap van kinderen belangrijk. Wij leren kinderen na te denken over hun eigen leerproces en we stimuleren ze in het maken van eigen keuzes en het stellen van eigen doelen.

Veilig pedagogisch klimaat
Op onze school werken we met kleine combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen geven. Met regels, routines en duidelijke verwachtingen, zorgen we voor rust en voorspelbaarheid. Kinderen weten waar ze op kunnen rekenen.

Thematisch werken
Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen wijze. We hebben binnen onze school gekozen voor een groep 1/2/3 combinatie. In deze groep wordt thematisch gewerkt om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Er is veel ruimte voor spel en ontdekkend en onderzoekend leren. Kinderen leren van en met elkaar. In de midden- en bovenbouw krijgt het ontdekkend en onderzoekend leren een vervolg tijdens de lessen wereldoriëntatie die geïntegreerd en in thema’s worden aangeboden. Leerlingen gaan binnen een thema aan de slag met eigen leervragen en komen, door het stimuleren van nieuwsgierigheid, een onderzoekende houding en creativiteit tot vaardigheden, inzichten en kennis.

Professioneel vakmanschap
Naast de liefde voor het vak, leren wij samen met de focus op het optimaliseren van het onderwijs. Ieder teamlid heeft zijn eigen expertise en draagt verantwoordelijkheid voor kennisdelen binnen het team.
Ouders en de omgeving.
Ouders hebben binnen onze school een actieve rol. Niet alleen binnen de MR, de OR en als groepsouder, maar vooral ook als ouder van het kind. Een wederzijdse betrokkenheid van ouders en leerkrachten is van belang om samen condities te creëren waaronder kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen leren. We spreken van een educatief partnerschap.

Als dorpsschool zijn we zichtbaar in het dorp. Vanuit de school dragen wij bij aan maatschappelijk burgerschap.